98. Beyyine Suresi / 6.ayet

Kitap ehlinden ve müşriklerden inanmak istemeyen kâfirler, içinde kalacakları cehennem ateşini boylayacaklar. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüleridir.

Bknz: (5/72)»(5/73)(39/71)»(39/72)(57/16)

Mustafa Çavdar Meali

Beyyine 6 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Kitap ehlinden kafir olanlar ve şirk koşanlar, şüphe yok ki cehennem ateşindedir, ebedidir onlar orada, onlardır yaratılmışların en kötüleri.

(Beyyine 6)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Şüphesiz Kitap Ehlinden ve müşriklerden olan kâfirler, cehennem ateşinin içinde olacaklar ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte yaratılanların en şerlisi bunlardır.

(Beyyine 6)

Abdullah Parlıyan Meali

Bize de kitap verildi diyenlerden ve Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan kâfir olanlar, yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar yaratılmışların en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Adem Uğur Meali

Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.

(Beyyine 6)

Ahmet Hulusi Meali

Muhakkak ki ehl-i kitaptan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkar edenler, onda ebedi kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler! İşte onlar halkın en şerrlisidir!

(Beyyine 6)

Ahmet Tekin Meali

Ehl-i kitaptan ve müşriklerden küfürde ısrar edenler cehennemdedirler. Orada ebedî kalırlar. Onlar, işte onlar, insanların en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridirler.

(Beyyine 6)

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki ehl-i kitabdan ve müşriklerden (ibaret) o kâfirler, cehennem ateşindedirler; orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu kimseler, yaratıkların en kötüsü olanlardır.

(Beyyine 6)

Ali İskender Mihr Meali

Muhakkak ki kitap ehlinden inkâr edenler ve müşrikler, cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar, onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır.

(Beyyine 6)

Ali Rıza Sefa Meali

Kuşkusuz, kitap halkının nankörlük edenleri ve ortaklar koşanlar, sürekli kalmak üzere cehennem ateşindedir. Yaratılmışların en kötüsü, işte onlardır.

(Beyyine 6)

Ali Ünal Meali

Buna rağmen, Ehl–i Kitap’tan olsun müşriklerden olsun, (kendilerine apaçık delil geldikten sonra) küfre sapan veya halâ küfrü tercih edenler, (kalblerinde tohumunu taşıdıkları) Cehennem ateşine girecek ve orada sonsuzca kalacaklardır. Öyleleri, bütün yaratılmışların şerlileridirler.

(Beyyine 6)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ehl-i kitaptan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, ebedî olarak Cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratıkların en kötüleridirler.

(Beyyine 6)

Bayraktar Bayraklı Meali

Kitap ehlinden ve müşriklerden olan kafirler, süreli olarak cehennem ateşinde olacaklardır. Onlar, halkın en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Bekir Sadak Meali

Kitap ehlinden ve puta tapanlardan inkar edenler, suphesiz icinde temelli kalacaklari cehennem atesindedirler. Iste bunlar, yaratiklarin en kotusudurler.

(Beyyine 6)

Besim Atalay Meali

Kitaplı olanlarla, Tanrıya eş koşanlar cehennem ateşinde sürekli kalacaklar; işte bunlar, yaratılmış olanların şerlisidir!

(Beyyine 6)

Celal Yıldırım Meali

Kitap Ehli'nden ve müşriklerden inkâra sapanlar var ya, elbette onlar, içinde devamlı kalacakları Cehennem'dedirler. İşte onlar yaratılanların en kötüsüdürler.

(Beyyine 6)

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüsüdür.

(Beyyine 6)

Diyanet İşleri Eski Meali

Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkar edenler, şüphesiz içinde temelli kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar, yaratıkların en kötüsüdürler.

(Beyyine 6)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Şüphesiz, inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

(Beyyine 6)

Diyanet Vakfı Meali

Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.

(Beyyine 6)

Edip Yüksel Meali

Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, cehennem ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür.

(Beyyine 6)

Elmalılı Orjinal Meali

Küfr edenler: gerek Ehli kitabdan olsun gerek müşriklerden muhakkak Cehennem ateşindedirler, orada muhalled kalacaklardır, onlardır bütün "şerrülberiyye"

(Beyyine 6)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri!

(Beyyine 6)

Erhan Aktaş Meali

Kitap Ehli'nden gerçeği yalanlayan nankörler ve müşrikler, içinde sürekli kalmak üzere Cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridirler.

(Beyyine 6)

Gültekin Onan Meali

Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Harun Yıldırım Meali

Gerçek şu ki, ister kitap ehlinden, ister müşriklerden olsun, küfürlerinde ısrar edenler, cehennem ateşindedirler, orada daimidirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Hasan Basri Çantay

Hakıykat, kitablılardan olsun, müşriklerden olsun (bütün o) küfredenler cehennem ateşindedirler, onun içinde ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüsü de onların kendileridir.

(Beyyine 6)

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, Cehennem ateşindedirler; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte mahlûkatın en şerlisi ancak onlardır!

(Beyyine 6)

Hubeyb Öndeş Meali /

Gerçek şu ki, kitap halkından ve Müşriklerden [Allah'a ortak sayanlardan] gerçeği örtmüş olanlar, kendisinde kalıcı oldukları cehennem ateşinin içindedir. İşte onlar kötü halktır.

(Beyyine 6)

İbni Kesir Meali

Şüphesiz ki kitab ehlinden ve müşriklerden küfredenler, cehennem ateşindedirler. Onlar, orada temelli kalacaklardır. Yaratıkların en kötüsü de işte bunlardır.

(Beyyine 6)

İlyas Yorulmaz Meali

Şüphe yok ki, ehli kitaptan ve Allah'a ortak koşanlardan doğruları inkar edenler, içinde sürekli kalacakları ateşin içindedirler. Onlar şerli bir topluluktur.

(Beyyine 6)

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

(Beyyine 6)

Mahmut Kısa Meali

İster Kitap Ehli olarak bilinen Hıristiyanlar ve Yahudiler, isterse âhireti, Peygamberleri ve kutsal kitapları tümüyle inkâr eden müşrikler olsun, Kur’an ile uyarıldıkları hâlde inkârda diretenler, sonsuza dek cehennem ateşine mahkûmdurlar. İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler!

(Beyyine 6)

Mehmet Türk Meali

Hem kitap ehlinden hem de müşriklerden olan kâfirler, kesinlikle ebedî olarak cehennem ateşindedirler. Çünkü onlar yaratıkların en şerlileridir.

(Beyyine 6)

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki, (bütün kanıtlara rağmen) hakikati inkara şartlanmış olanlar, -ister geçmiş vahyin mensuplarından, isterse Allah'tan başkasına da ilahlık yakıştıranlardan (olsunlar)- kendilerini cehennem ateşinde kalıcı bulacaklar. Onlar, bütün yaratıkların en şerlileridir.

(Beyyine 6)

Mustafa Çavdar Meali

Kitap ehlinden ve müşriklerden inanmak istemeyen kâfirler, içinde kalacakları cehennem ateşini boylayacaklar. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüleridir.

Bknz: (5/72)»(5/73) - (39/71)»(39/72) - (57/16)

(Beyyine 6)

Mustafa İslamoğlu Meali

Elbette inkarda ısrar edenler, -ister kitap ehline isterse şirki hayat tarzı haline getirenlere mensup olsunlar- içinde ebedi kalmak üzere Cehennem ateşinin bağrına düşecekler: Onlar bütün yaratıkların en şerlileridir.

(Beyyine 6)

Osman Okur Meali

Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde süresiz kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

(Beyyine 6)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hakikaten o kimseler ki ehl-i kitaptan ve müşriklerden kâfir olmuşlardır. Cehennem ateşindedirler, orada ebedîyyen kalıcılardır. İşte onlar, halkın en azılılarıdır.

(Beyyine 6)

Ömer Öngüt Meali

Şüphesiz ki ehl-i kitaptan olsun müşriklerden olsun inkâr edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedî kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler.

(Beyyine 6)

Şaban Piriş Meali

Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridir.

(Beyyine 6)

Sadık Türkmen Meali

Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler.

(Beyyine 6)

Seyyid Kutub Meali

Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, sürekli olarak cehennem ateşindedirler. Onlar halkın en şerlileridir.

(Beyyine 6)

Suat Yıldırım Meali

Gerek Ehl-i kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.

(Beyyine 6)

Süleyman Ateş Meali

Kitap ehlinden ve (Allah'a) ortak koşanlardan olan nankörler, sürekli olarak cehennem ateşindedirler. Onlar, halkın en şerlisidir.

(Beyyine 6)

Süleymaniye Vakfı Meali

Görmezlikten gelenler (kafirler), ister Ehl-i kitaptan[1] ister müşriklerden olsunlar, sürekli kalmak üzere Cehennem ateşine gireceklerdir. İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir (kötüleridir).

1) Kitaplarında uzman olan kişiler

(Beyyine 6)

Ümit Şimşek Meali

Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler Cehennem ateşindedirler; orada sürekli kalırlar. Onlar, yaratılmışların en kötüsüdür.

(Beyyine 6)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.

(Beyyine 6)

Rashad Khalifa Meali

Those who disbelieved among the people of the scripture, and the idol worshipers, have incurred the fire of Gehenna forever. They are the worst creatures.

(Beyyine 6)