31. Lokman Suresi / 12.ayet

Andolsun ki biz Lokman’a şu hikmeti vahyetmiştik: “Her daim Allah’a şükret! Zira kim şükrederse ancak kendi iyiliği için şükretmiş olur, kim de nankörlük ederse iyi bilsin ki Allah hiç kimsenin şükrüne muhtaç olmayan ve her türlü övgüye layık olandır.”

Bknz: (2/269)(14/7)(4/54)(17/39)

Mustafa Çavdar Meali

Lokman 12 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve andolsun ki biz, şükret Allah'a diye Lokman'a hikmet verdik ve kim şükrederse faydası kendisinedir ve kim nankörlük ederse artık şüphe yok ki Allah, müstağnidir, hamde layık odur.*

(Lokman 12)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Andolsun, Biz Lokman'a (bedeni ve ruhi hastalıkları tedavi edici özel bir bilgi ve) hikmet verdik. (Her türlü nimet ve faziletin sağlık ve afiyetin sahibi olan) “Allah'a şükret!” (dedik). Kim şükrederse, artık o kendi lehine şükredecektir. Kim inkâr (ve nankörlük) ederse, artık şüphesiz (Allah) Ğaniy (hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan) dır, Hamîd’dir (hamd yalnızca O'na aittir. Allah’a layıktır).

(Lokman 12)

Abdullah Parlıyan Meali:

Andolsun biz, Lokman'a isabetli söz söylemek ve iş yapmak hususiyeti, akıl ve derin bilgi verdik ve Allah'a şükret dedik. Çünkü O'na şükreden, kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük etmeyi, yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmek suretiyle, yaşamayı tercih eden ise bilsin ki, Allah kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değildir ve her zaman eksiksiz övgülere layıktır.

(Lokman 12)

Adem Uğur Meali:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.

(Lokman 12)

Ahmet Hulusi Meali:

Andolsun ki biz Lukman'a, Allah'a şükretmesi için Hikmet (sistemli düşünme aklı) verdik... Kim şükrederse, sadece kendi benliğine şükreder... Kim de inkar ederse (hakikatindeki nimeti), şüphesiz ki Allah Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.

(Lokman 12)

Ahmet Tekin Meali:

Andolsun biz Lokman'a ilim, derin anlayış kabiliyeti, hikmet, sağlıklı ve ahlâklı yaşama bilgisi verdik. “Allah'a şükret” dedik. Lütfun değerini bilip şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edense, bilsin ki, Allah zengindir, muhtaç değildir, her türlü övgüye, şükre lâyıktır.*

(Lokman 12)

Ahmet Varol Meali

Andolsun biz Lokman'a: "Allah'a şükret" diye hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır.

(Lokman 12)

Ali Bulaç Meali:

Andolsun, Lukman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse, artık şüphesiz, (Allah,) Gani (hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan)dır, Hamiddir (hamd yalnızca O'na aittir).

(Lokman 12)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Doğrusu (peygamber değil de hikmet sahibi olan) Lokmân'a, “Allah'a şükret!” diye ilim ve anlayış verdik. Kim (Allah'a ibadet suretiyle) şükrederse, ancak kendi nefsi için (sevabına) şükreder. Kim de nimeti inkâr ederse, şübhe yok ki Allah, (onun şükrüne) muhtaç değildir, Hamîd'dir= hamd olunmaya lâyıktır.

(Lokman 12)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve gerçek şu ki, Lokman'a; "Allah'a şükret!" diyerek bilgelik verdik. Kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Varlıklıdır; Övgülere Yaraşandır.[344]

344)Kendisine bilgelik verildiği bildirilen ve bu suredeki altı ayette oğluna verdiği öğütler anlatılan Lokman'ın, peygamber veya elçi olup olmadığı konusunda Kur'an'da bilgi verilmemiştir. Tevrat, Zebur ve İncil ayetlerinde de Lokman ismi geçmez.

(Lokman 12)

Ali Ünal Meali:

Doğrusu Biz Lokman’a, “(Karşılığında) Allah’a şükret!” diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi, kendi iyiliği için şükreder. Kim de nankörlük yaparsa, muhakkak ki Allah, Ğaniyy (mutlak servet sahibi, dolayısıyla kullarının şükründen mutlak müstağnî)dir; Hamîd (bütün ihtiyaçlarınızı gideren Rabbiniz olarak hakkıyla hamde ve övgüye lâyıktır).

(Lokman 12)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Andolsun! Biz, “Allah’a şükret” diye, Lokman’a hikmet ve bilgi verdik. Ve kim şükrederse, o, kendi faydasına şükreder. Kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün mükemmellikler ve övgüler, O’na mahsustur.

(Lokman 12)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Andolsun biz, Lokman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir; her türlü övgüye layıktır.

(Lokman 12)

Bekir Sadak Meali:

And olsun ki, Lokman'a, Allah'a sukretmesi icin hikmet verdik. sukreden kimse ancak kendisi icin sukretmis olur. Nankorluk eden ise, bilsin ki, Allah her seyden mustagnidir, ovulmege layik olandir.

(Lokman 12)

Besim Atalay Meali:

Biz Lokman'a hikmet verdik: «Allaha şükret!» dedik; şükredenin şükrü, kendisinedir, kim kâfirlik ederse, Allah zengin, Allah öğülmüş

(Lokman 12)

Celal Yıldırım Meali:

And olsun ki Lukmân'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendi lehine şükretmiş olur; kim de nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah ganiydir, (hiç kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur), övülmeğe çok daha lâyıktır.

(Lokman 12)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Andolsun ki, biz Lokman'a: “Allah'a şükret” diye hikmet verdik. Kim (Allah'ın nimetlerine) şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir (kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur), övülmeye lâyıktır.

(Lokman 12)

Diyanet İşleri Eski Meali:

And olsun ki, Lokman'a, Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Şükreden kimse ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden ise, bilsin ki, Allah her şeyden müstağnidir, övülmeğe layık olandır.

(Lokman 12)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Andolsun, biz Lokman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.

(Lokman 12)

Diyanet Vakfı Meali:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.  *

(Lokman 12)

Edip Yüksel Meali:

Lokman'a bilgelik verdik: 'ALLAH'a şükretmelisin.' Kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse, elbette ALLAH muhtaç değildir, Çok Övülendir.

(Lokman 12)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şanım hakkı için Lokmana hikmet verdik ki şükret Allaha diye ve her kim şükrederse kendi lehine eder, her kim de nankörlük ederse her halde Allah ganiydir, hamiddir

(Lokman 12)

Elmalılı Yeni Meali:

Andolsun ki, Lokman'a "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik; kim şükrederse kendi iyiliğine eder; kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah herşeyden müstağnidir, övülmeye layıktır.

(Lokman 12)

Erhan Aktaş Meali:

Ant olsun ki, "Allah'a şükret." diye, Lokman'a hikmet[1] verdik. Kim şükrederse[2] kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Bütün övgüler, O'nadır.

1)Baskı, zulüm, fitne ve fesadı engellemek için konulan yasa, kural ve ilkeler. Sağlıklı düşünme, gerçeği kavrama, doğru hüküm verme yetisi. Yargı, yargılama, karar, güçlendirme, sağlamlaştırma.
2)Şükretmek: Allah'ın verdiği nimet ve imkanları Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanmak demektir. Sahip olunan şeylerin hakkının verilmesidir. Örneğin, hayvanların yedikleri yeme karşı et, süt veresi, ağaçlaarın meyve vermesi onların şükretmesidir.

(Lokman 12)

Gültekin Onan Meali:

Andolsun, Lokman'a "Tanrı'ya şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o kendi lehine şükreder. Kim küfrederse, doğrusu Tanrı ganidir, hamiddir.

(Lokman 12)

Hakkı Yılmaz Meali:

Andolsun ki Biz, Lokman'a “Allah'a, kendine verilen nimetlerin karşılığını öde!” diye, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verdik. –Kim kendisine verilen nimetlerin karşılığını öderse kendisi için öder. Kim de iyilikbilmezlik ederse, şüphesiz ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övgüye en lâyık olandır.–

(Lokman 12)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Andolsun ki biz, Lokman’a hikmet verdik. (Verdiğimiz nimete karşılık) “Allah’a şükret.” diye (emrettik). Kim de şükrederse, kendi lehine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah, (kimseye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu) Ğaniy, (her daim övgüyü hak eden ve varlık tarafından övülen) Hamîd’dir.

(Lokman 12)

Harun Yıldırım Meali:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.

(Lokman 12)

Hasan Basri Çantay:

Andolsun ki biz Lukman'a, Allaha şükret diye (rek), hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendi faidesi için şükreder. Kim de nankörlük ederse hiç şüphe yok ki Allah ganidir (müstağnidir), her hamde o layıkdır.

(Lokman 12)

Hayrat Neşriyat Meali:

And olsun ki, Lokmân'a: “Allah'a şükret!” diye hikmet verdik. Ve kim şükrederse, artık ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, hiç şübhesiz ki Allah, Ganî(hiçkimsenin şükrüne muhtaç olmayan)dır, Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık olan)dır.

(Lokman 12)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Elbetteki Allah'a şükür eder diye Lokman'a hikmeti [akılla gerçeği tespit etme kabiliyetini] vermiştik. Kim, şükrediyorsa, sadece kendi canı için şükrediyor; kim nankörlük ediyorsa, [bilsin ki] kesinlikle Allah, bir zengindir [ihtiyacı olmayandır], övgüye layık olandır.

(Lokman 12)

Hüseyin Atay Meali:

Andolsun, "Allah'a şükret" diye Lokmana bilgelik verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim nankörlük ederse, doğrusu Allah her şeyden zengindir, övgüye layık olandır.

(Lokman 12)

İbni Kesir Meali:

Andolsun ki; Biz, Allah'a şükret diye Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse; ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse; muhakkak ki Allah; Gani'dir, Hamid'dir.

(Lokman 12)

İlyas Yorulmaz Meali:

Biz şükretsin diye Lokman'a, insanlara hükmetme bilgisini verdik. Kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kimde gerçekleri inkar ederse, bilsin ki Allah sınırsız bir zenginliğe sahip olup, ihtiyaçsız ve övülmeye layık olandır.

(Lokman 12)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve andolsun ki Lokman’a hikmet verdik ki, Allah’a şükretsin. Ve kim şükrederse, o taktirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse (inkâr ederse), o taktirde muhakkak ki Allah; Gani’dir (kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur), Hâmid’dir (hamdedilen).

(Lokman 12)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten Biz Lokman'a doğrunun düşüncesini verdik, Allah'a şükretsin diye. Herkim şükredecek olursa ancak kendi yararına şükretmiş olur. Herkim de tanımazlık edecek olursa bilsin ki Allah kendi kendine yeticidir, övülücüdür.

(Lokman 12)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz biz Lokman'a “Allah'a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse artık o, kendi nefsi lehine şükreder. Kim de nankörlüğe saparsa şüphesiz Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır.

(Lokman 12)

Mahmut Kısa Meali:

Gerçek şu ki, Biz Lokman’a derin bir ilim ve hikmet bahşederek, ona şöyle vahyetmiştik: “Ey Lokman, Allah’a tüm varlığınla şükret! Allah’ın verdiği bütün nimetleri sadece O’na kullukta kullan. Her kim O’na şükrederse, ancak kendi iyiliği için şükretmiş olur; kim de nankörlük ederse, yalnızca kendisine zarar vermiş olur. Çünkü Allah, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir, dolayısıyla, hiç kimsenin şükür ve ibâdetine ihtiyacı yoktur, asıl buna muhtaç olanlar, insanlardır. Ve kimse O’nu övüp yüceltmese bile, O kendi zatıyla Yücedir, gerçek anlamda yüceltilmeye, şükredilmeye ve övülmeye lâyık olan sadece O’dur.”

(Lokman 12)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Kim şükrederse, o kendine şükreder. Kim inkar ederse, şüphesiz Allah, Gani’dir Hamid’dir. Muhakkak ki andolsun, Lokman'a. "Allah'a şükret" diye tarafımızdan hikmet verilmiştir.

(Lokman 12)

Mehmet Türk Meali:

Yemin olsun Biz Lokman’a:1 “Allah’a şükret!” diye hikmet2 verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse şüphesiz Allah, hiç bir şeye muhtaç olmayan ve daima övülmeye layık olandır.*

(Lokman 12)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz Biz, Lokman’a hikmet verdik (ve ona,) “Allah’a şükret,” (dedik.) Kim şükrederse, kendi (yararına) şükretmiş olur. Kim nankörlük ederse (bilsin ki,) Allah mutlaka Ganidir ve her türlü hamda sahip olandır.

(Lokman 12)

Muhammed Esed Meali:

Biz, Lokman'a şu hikmeti bağışladık: "Allah'a şükret; çünkü (O'na) şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur; nankörlük etmeyi tercih eden ise (bilsin ki), Allah, kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değildir ve her zaman hamde layıktır".

(Lokman 12)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Andolsun, biz Lokmana; "Tanrıya şükret," diyerek erdemli bilgi verdik. Kim şükrederse, artık o kendi yararına şükreder. Kim inkar ederse, doğrusu Tanrı, varsıldır ve övgüye değerdir.

(Lokman 12)

Mustafa Çavdar Meali:

Andolsun ki biz Lokman’a şu hikmeti vahyetmiştik: “Her daim Allah’a şükret! Zira kim şükrederse ancak kendi iyiliği için şükretmiş olur, kim de nankörlük ederse iyi bilsin ki Allah hiç kimsenin şükrüne muhtaç olmayan ve her türlü övgüye layık olandır.”

Bknz: (2/269) - (14/7) - (4/54) - (17/39)

(Lokman 12)

Mustafa Çevik Meali:

Biz Lokman’a keskin bir kavrayış, isabetli karar verebilme ve ilim bahşettik. Ona bahşettiğimiz nimetlerden dolayı da Rabbine daima şükretmesini bildirdik. Her kim Rabbinin bahşettiği nimetlerine şükretmez de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Şükredilmeye ve övgüye layık olan yalnızca Allah’tır.

(Lokman 12)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Doğrusu Biz Lokman'a da (şu) hikmeti bahşetmiştik: "Allah'a şükret! Çünkü (O'na) şükreden kendi lehine şükretmiş olur. Fakat kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah kendi kendine yeterli olandır, her tür övgüye layık olandır.

(Lokman 12)

Osman Okur Meali:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır..

(Lokman 12)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Zât-ı uluhiyetime andolsun ki, Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik ve her kim şükrederse ancak kendi nefsi için şükretmiş olur ve her kim de nankörlük ederse süphe yok ki, Allah ganîdir, hamîddir.

(Lokman 12)

Ömer Öngüt Meali:

Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye lâyık olandır.

(Lokman 12)

Ömer Sevinçgül Meali:

Lokman’a, “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse, kendi faydasına şükreder. Kim de inkâr ederse bilsin, Allah sınırsız zengindir, her türlü övgüye layıktır.

(Lokman 12)

Sadık Türkmen Meali:

Ant olsun, Biz Lokman’a hikmet/bilgelik verdik. “Allah’a şükret!” diyerek. Kim şükrederse ancak kendisi içindir. Kim de inkâr/nankörlük ederse; Şüphesiz ki Allah; zengindir, her türlü övgüye lâyıktır.

(Lokman 12)

Seyyid Kutub Meali:

Andolsun ki, biz Lokman'a hikmet verdik. «Allah'a şükret» dedik, kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki, Allah zengindir, övülmeye lâyık olandır.

(Lokman 12)

Suat Yıldırım Meali:

Biz Lokmana "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki Allah müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır.

(Lokman 12)

Süleyman Ateş Meali:

Andolsun biz Lokman'a, "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik, kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse Allah zengindir, (onun şükrüne muhtaç değildir), övülmüştür (hamde layıktır).

(Lokman 12)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Lokman'a, Allah'a şükret diyerek hikmeti verdik. Şükreden, sadece kendisi için şükreder. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah'ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.

(Lokman 12)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Lokman'a şu hikmeti bağışladık: "Allah'a şükret, çünkü O'na şükreden sadece kendi iyiliği için şükretmiş olur. O'na nankörlük eden ise bilsin ki, Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır."

(Lokman 12)

Şaban Piriş Meali:

Allah'a şükretsin diye Lokman'a hikmet vermiştik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükreder; Kim de nankörlük ederse, şüphesiz Allah'ın ihtiyacı yoktur, hamde layıktır.

(Lokman 12)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah'a şükret diye Lokman'a hikmet vermiştik. Zira kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse, elbette Allah onun şükründen müstağnidir; hamdolunmaya layıktır.

(Lokman 12)

Tefhimul Kuran Meali:

Andolsun, biz Lokman'a «Allah'a şükret» diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o, kendi nefsi lehine şükreder. Kim de küfre saparsa, artık hiç şüphesiz (Allah,) Ganî (hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan) dır, Hamîd (hamd da yalnızca O'na ait) dir.

(Lokman 12)

Ümit Şimşek Meali:

Biz Lokman'a da hikmet verdik ve “Allah'a şükret” dedik. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur; her türlü övgü de zaten Ona aittir.

(Lokman 12)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, biz Lukman'a şu yolda hikmet verdik: "Allah'a şükret." Şükreden kendisi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli: Allah Gani'dir, Hamid'dir.

(Lokman 12)

Rashad Khalifa Meali:

We have endowed Luqmaan with wisdom: "You shall be appreciative of GOD." Whoever is appreciative is appreciative for his own good. As for those who turn unappreciative, GOD is in no need, Praiseworthy.

(Lokman 12)