Buna rağmen, sizlersiniz birbirinizi öldüren, aranızdan bir gurubu yurtlarından süren, onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen, üstelik -onları çıkarmak size haramken- esir olarak geldiklerinde fidyelerini veren yine sizlersiniz. Yoksa siz, kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyorsunuz? Şu hâlde içinizden böyle yapanın cezası dünya hayatında rezil olmak ve kıyamet gününde azabın en şiddetlisine uğratılmaktan başka nedir? Allah sizin yaptıklarınıza karşı asla duyarsız değildir.

Yahudiler; “Hıristiyanlar bir inanç temelinden yoksundur.” dediler, Hıristiyanlar da “Yahudiler bir inanç temelinden yoksundur.” dediler. Hâlbuki hepsi de aynı kitabı okuyorlardı. Bilmeyenler de aynen onların sözlerini söylüyorlar. Allah ise kıyamet günü ihtilafa düştükleri konular hakkında, aralarında elbette hükmünü verecektir.

Allah’ın indirdiği kitaptan/Kur’an’dan bir şeyleri gizleyip, onu az bir dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Kâfirlere dünya hayatı süslü göründü, bu sebeple iman edenlerle alay ediyorlar. Oysa Allah’tan sakınanlar, kıyamet günü derece olarak onların çok üstündedirler. Allah gereğince çalışana hesapsız rızık verir.

Allah, İsa’ya dedi ki; “Ey İsa, seni vefat ettireceğim ve seni katıma öyle yücelteceğim. İnanmayanlardan seni arındıracağım. Sana tabi olanları, kıyamet gününe kadar inanmayanlara üstün tutacağım. Sonra bana döneceksiniz. Aranızda hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda ben hüküm vereceğim.”

Allah’a verdikleri sözü ve yeminleri basit dünya menfaati için değiştirenlere gelince, onların ahirette bir nasibi olmayacaktır. Allah, kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Bir nebinin, ganimet malına hıyanet etmesi söz konusu değildir. Kaldı ki, kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği mal ile beraber gelir. Sonra herkes yaptığının karşılığını tastamam alacak ve onlar haksızlığa uğratılmayacaktır.

Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şeylerden cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Her can ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam ödenecektir. Kim ateşten uzak tutulur ve cennete konulursa, işte o gerçek murada ermiş kurtulmuş olacaktır. Şu geçici dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.

Rabbimiz, bize elçilerin aracılığınla vaat ettiklerini ver ve bizi kıyamet günü rezil rüsva etme, zira sen vaadinden asla dönmezsin.

Nisa 87    

Allah’tan başka ilah yoktur. O, sizi kıyamet gününde kesinlikle bir araya getirecektir. Bunda hiç şüphe yok, zira Allah’tan daha doğru hadisli kim var?.

Nisa 109    

Diyelim ki, dünya hayatında siz onları savundunuz. Peki, kıyamet gününde Allah’a karşı onları kim savunur veya kim onlara vekil olur?

Nisa 141    

Onlar, sizin başınıza gelecekleri gözler dururlar. Allah, size bir zafer nasip ettiğinde: "Sizinle beraber değil miydik?" derler. Yok, eğer kâfirler bir başarı kazanırlarsa: "Biz, inananlara destek vermemekle size yardım etmedik mi? Böylece sizin mağlup olmanızı engellemedik mi?" derler. Allah, kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah, kâfirlere müminlerin aleyhine bir yol vermeyecektir.

Nisa 159    

Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce bu gerçeği kabul etmiş olmasın. İsa da kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir.

Maide 14    

"Biz Hıristiyan'ız/Nasarayız" diyenlerden kesin itaat sözü almıştık. Ne yazık ki onlar da kendilerine hatırlatılan gerçekleri unuttular, bu yüzden aralarına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Allah, yapmakta olduklarını kendilerine bir bir haber verecektir.

Maide 36    

Doğrusu, yeryüzünde olanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha kâfirlerin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu, fidye olarak verseler onlardan asla kabul edilmez. Onlara, acı verici bir azap vardır.

Maide 64    

Yahudiler: “Allah cimrileşti.” dediler. Hay elleri bağlanasıcalar. Böyle dedikleri için lanet olsun onlara. Oysa Allah’ın cömertliği sınırsız ve nimetleri sonsuzdur, nasıl dilerse öyle sarf eder(1). Elbette Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır(2). Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler Allah onu söndürür. Ülkede fesat çıkarmak için yarışırlar. Ama Allah, bozguncuları sevmez(4).

Enam 12    

Yine de ki: "Göklerde ve yerde olan her şey kimindir?", "Zatına rahmeti ilke edinmiş olan Allah'ındır!" de. Andolsun ki geleceğinden şüphe olmayan, kıyamet gününde hepinizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar bu gerçeğe kuran a iman etmezler.

Enam 40    

De ki: "Hiç düşündünüz mü, eğer Allah'ın azabı sizi yakalasa veya kıyamet gelip çatsa, eğer iddianızda doğruysanız söyleyin Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız?"

Araf 32    

De ki: - Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti, helal ve temiz rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki: - Onlar, bu dünya hayatında (herkesle birlikte) iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız inananların istifadesine sunulacaktır. İşte biz kavrama yeteneği olan bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.

Araf 53    

Yoksa onlar (kıyamet ve ahiret gibi bazı haberlerin) sonucunun ortaya çıkmasını mı bekliyorlar? Onun neticesinin ortaya çıktığı gün, daha önce onu unutmuş olanlar: - Doğrusu Rabbimizin elçileri bize hakikati getirmişlerdi. Şimdi, bize şefaat edecek bir şefaatçi veya yaptıklarımızın dışında iyi işler yapmamız için geriye döndürülmemize imkân var mı? Derler. Onlar, kendilerini ziyana sürüklemiş ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.

Araf 167    

Rabbin, kıyamet gününe kadar onlara büyük acılar çektirecek kişileri ortaya çıkaracağını bildirmişti. Zira senin Rabbin hem hesabı çok hızlı görendir hem de çok merhametli ve çok bağışlayandır.

Araf 172    

Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından soylarını çıkardığında, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: - Ben, sizin Rabbiniz/sahibiniz değil miyim? Onlar: - Evet, sen bizim rabbimizsin dediler. Kıyamet günü, "Bizim bundan haberimiz yoktu" dersiniz diye biz de şahit olduk.

Araf 187    

Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: - Onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O göklerde ve yerde çok ağır bir olaydır ve o size ansızın gelecektir, Sanki sen onun bilgisini elde etmen mümkünmüş gibi sana soruyorlar. De ki: - Onun bilgisi sadece Allah'a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmez.

Yunus 60    

Uydurdukları yalanları Allah'a isnat edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar? Allah insanlara karşı bol lütuf sahibidir ama onların çoğu bu nimetlerin hakkını vermiyorlar.

Yunus 93    

Andolsun ki biz İsrailoğulları'nı güzel ve güvenilir yerlere yerleştirmiş ve onları tertemiz ve güzel yiyeceklerle rızıklandırmıştık. Kendilerine ilahi mesaj gelinceye kadar aralarında görüş ayrılığı yoktu. Şüphesiz Rabbin, kıyamet gününde ayrılığa düştükleri konularda onların arasında hüküm verecektir.

Hud 60    

Bu yüzden dünyada lanete uğradılar, kıyamet günü de lanete uğrayacaklar. İyi bilin ki Âd toplumu, inanmak yerine Rablerini inkâr ettiler. Dikkat edin, Hud'un kavmi Ad, tarih sahnesinden silindi gitti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme!

Hud 98    

Firavun, kıyamet günü halkının önüne düşecek ve peşinden gidenleri ateşe sürükleyecek. Ne berbat o sürüldükleri yer!

Hud 99    

Burada lanete uğradılar kıyamet günü de uğrayacaklar. Ne berbat bir paydır paylarına düşen.

Şimdi onlar hiç beklemedikleri bir anda kendilerini çepeçevre kuşatacak Allah'ın azabının gelmeyeceğinden yahut kıyametin ansızın gelip başlarına kopmayacağından emin midirler?

Hicr 85    

Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak gerçek bir amaç için yarattık. Şu bir gerçek ki kıyamet elbette gelecektir. Öyleyse onların tavırlarına aldırma ve güzel davran.

Nahl 25    

Böylece onlar, kıyamet günü kendi günahlarını tastamam yüklendikleri gibi, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıklarının günahlarını da kısmen yüklenmiş olurlar. Ne berbat bir yüktür o yüklendikleri…

Nahl 27    

Sonra da kıyamet günü Allah onları aşağılayarak şöyle der: "Hani nerede, uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım?" Hakikat bilgisine ulaşanlar: "Bugün, rezillik ve azap gerçeği örtbas eden bu kâfirler için kaçınılmazdır!" derler.

Nahl 77    

Göklerin ve yerin idraki aşan gerçeklerini bilmek Allah'a aittir. Kıyamet hadisesi göz açıp kapayıncaya veya ondan daha kısa bir zaman da gerçekleşecektir. Zira Allah her şeye bir ölçü koyandır.

Nahl 92    

Bir topluluk diğerinden daha güçlü ve nüfuzlu diye çıkar sağlamak amacıyla, ipliğini iyice eğirdikten sonra geri çevirip bozan kadın gibi yeminlerinizi kendi aranızda bir aldatmacaya dönüştürmeyin. Zira Allah, sizi yeminlerinizle sınamaktadır. Allah kıyamet günü anlaşmazlığa düştüğünüz konuları kesinlikle açıklayacaktır.

Nahl 124    

Cumartesi yasağı, sadece inanç sisteminde görüş ayrılığına düşenlerin aleyhine konulmuş bir yasaktır. Hiç şüphesiz ki senin Rabbin, kıyamet günü onların anlaşmazlığa düştükleri konularda gerekli hükmü verecektir.

İsra 13    

Zira biz her insanın yaptıklarını yazıyoruz. Kıyamet günü kitap olarak ortaya koyacağız.

İsra 58    

Hiçbir toplum yoktur ki; kıyamet gününden önce onu ya helak etmişiz, ya da onu (toplumsal çürüme ve çözülme yoluyla) şiddetli bir şekilde cezalandırmışızdır. İşte bu kitapta/yeryüzünde kalıntılar şeklinde yazılmıştır.

İsra 62    

"Benden üstün tutacak bunu mu buldun? Eğer, beni kıyamet gününe kadar ertelersen; çok azı dışında onun soyunun hepsini azdırıp emir ve kumandam altına alacağım!" dedi.

İsra 97    

Kim Allah'ın rehberliğine uymuşsa, o doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıklığı tercih etmişse, artık onları Allah'a karşı savunacak evliya/dostlar bulamazsın. Biz de onları kıyamet gününde kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünür vaziyette mahşer yerine getireceğiz. Onların yurdu cehennemdir, ne zaman ateşleri zayıflamaya yüz tutsa onun alevler püskürten ateşini kışkırtacağız.

Kehf 21    

İşte böylece halkın onlardan haberdar olmalarını sağladık ki, Allah'ın öldükten sonra diriltme vaadinin hak olduğunu ve kıyametin de şüphe götürmez bir gerçeklik olduğunu anlasınlar. Bir süre sonra halk, aralarında onlar hakkında tartışmaya başladı, bir kısmı "Onların üzerine bir anıt dikin onların durumunu Rableri daha iyi bilir" dedi, onlar üzerinde egemenlik kurmuş gurup ise kesinlikle oraya bir mabet inşa edeceğiz dediler.

Kehf 36    

-Aslında ben kıyametin kopacağını da zannetmiyorum ama şayet böyle bir şey olurda Rabbime döndürülecek olursam bundan daha iyisini bulacağımdan da eminim" dedi

De ki: - Dalalet bataklığına saplananlara Rahman varsın bu dünyada biraz mühlet versin ne çıkar. Nihayet uyarıldıkları ya cehennem azabını ya da kıyameti gördüklerinde işte o zaman anlayacaklar kimin konum olarak daha kötü, kimin daha zayıf ve güçsüz olduğunu.

Ve onların hepsi de kıyamet günü Rahman'ın huzuruna yalnız başına gelecekler.

Taha 15    

Hiç şüphe yok ki kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes kazandığının karşılığını tastamam alsın diye neredeyse onu kendimden bile gizleyecektim.

Taha 16    

Kıyamete inanmayıp boş arzu ve heveslerine uyan kişi sakın seni kıyamete imandan alıkoymasın, aksi halde helak olursun.

Taha 100    

Kim bu uyarı dolu mesajdan yüz çevirirse iyi bilsin ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecek.

Taha 101    

Ve o yükün altından asla kalkamayacak. Kıyamet gününde, altında kalacakları yük ne berbat bir yüktür.

Taha 124    

Ama kim de benim uyarı dolu mesajımdan/Kur'an'dan yüz çevirirse, kesinlikle ona sıkıntılı bir hayat vardır ve biz onu kıyamet gününde mahşere kör olarak getiririz.

Aksine o kıyamet ansızın gelecek ve onları dehşete düşürecektir. Artık onu ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine bir mühlet verilecek.